Donna · English · Nederlands · Sophie · Stories

Jeugdzonden

English

Als jonge poesjes zette wij de hele klas op stelten. Vroeg de juffrouw hoeveel één muis plus één muis was, dan antwoordde Sophie twaalf. Als juffie vroeg hoe ze daarbij kwam zei ik: mamma muis plus pappa muis plus tien baby muisjes, waarna de hele klas het uitgierde van het lachen. Werden wij de klas uitgezet en naar de hoofdjuffrouw gestuurd. Omdat het de derde keer die week was werden we naar huis gestuurd. We wilde niet dat onze mammie erachter kwam dus bleven we in het winkelcentrum rondhangen. Daar was altijd iets te beleven. Zo hebben we een keer een rookworst ontvoerd. Beetje jammer dat hij ons aanklaagde. Dat oranje vogeltje uit de dierenwinkel was ook geen succes. Kregen we een winkelverbod opgelegd. Vuile verraders waren het! Het ergste van alles was dat wij een visje voor onze mammie hadden gehaald, twee meeuwen ons op stonden te wachten, het visje op brute wijze van ons afnamen en ermee wegvlogen. Als jullie denken dat deze monsters hiervoor werden bestraft vergeet het maar! Weten jullie wie er een gebiedsverbod kregen? Juist, wij!

Een detail: Donna werd de klas uitgestuurd en ik volgde haar. Juffie vroeg waar ik naartoe ging. Ik zei: “met Donna mee.” Juffie zei dat ze mij de klas niet had uitgestuurd. Ik zei dat ik Donna niet alleen kon laten gaan waarop juffie zei: “Ga jij dan ook maar Sophie maar weet dat ik jou geen straf geef.”

 

Youthful Indiscretions

As young kittens we turned the whole class upside down. When the teacher asked how much one mouse plus one mouse was, Sophie answered twelve. When she asked how she got on it, I said: mommy mouse plus daddy mouse plus ten baby mice, after which the whole class cried out laughing. We were sent out of the classroom straight to the head teacher. Because it was the third time that week we were sent home. We didn’t want our mommy to find out so we stayed in the mall. There was always something going on there. For example, we once abducted a smoked sausage. Too bad he was suing us. That orange bird from the pet store weren’t a success either. We were banned from the store. They were dirty traitors! The worst thing of all was that we had brought a little fish for our mommy, two seagulls were waiting for us, brutally took the little fish from us and flew away with it. If you think these monsters were punished for this, forget it! Do you know who got an area ban? Right, we!

A detail: Donna was sent out of class and I followed her. The teacher asked where I was going. I said, “joining Donna.” Missy said she didn’t sent me out of the classroom. I said I couldn’t let Donna go alone and she said, “Go, Sophie, but know I’m not punishing you.”

Donna · Nederlands · Stories

Timesharing

Onze mensen kwamen met dit thuis:

Ze vertelden ons dat het een huisje voor ons is. Ik ging op onderzoek uit:

Normaal gesproken passen hier twee poezen in maar in ons geval is “timesharing” een betere optie:

En wat denken jullie? Sophie heeft het huisje voor haarzelf opgeëist.

Ze geeft volgende week een housewarmingparty en heeft mij zelfs niet uitgenodigd …

Nederlands · Sophie · Verhalen

Een buitenaards wezen in een bontjas

English

Herinnert u zich dat Sophie is ontvoerd door buitenaardse wezens? Ik heb destijds niet gemerkt dat ze haar kwamen halen, maar ik merkte dat ze zich een beetje vreemd deed nadat ze was teruggekomen. U denkt misschien: “Als je niet gemerkt had dat ze weg was, hoe merkte je dan dat ze terug was?” Goed punt! Op een bepaald moment gedroeg ze zich vreemd, ik bedoel vreemder dan normaal. Ik vroeg haar of ze zich goed voelde. Eerst maakte ze wat miauwende geluiden alsof ze haar stem aan het testen was. Toen begon ze me over haar “ontvoering” te vertellen. Natuurlijk geloofde ik het niet, maar zei er verder niets over.

Het is meer dan twee jaar geleden dat deze ontvoering plaatsvond en Sophie heeft sindsdien veel last van allergie. Ze werd ook dunner. Ik begon mezelf zorgen over haar te maken en stuurde haar naar de dierenarts. De dierenarts was niet in staat Sophie te genezen en stuurde haar naar de dermatoloog. Nu, na zes weken lijkt het alsof ze zich beter voelt, hoewel haar vacht nog niet is gegroeid.

Vorige week vond ik een foto op Facebook die het gedrag van Sophie verklaart en ook waarom ze nog steeds mager is:

ZE HEBBEN DE BINNENKANT VAN MIJN ZUSJE VERVANGEN DOOR EEN BUITENAARDS WEZEN!

Ik woon samen met een buitenaards wezen in een bontjas! De jas van Sophie! Ik vind dit niet leuk … helemaal niet leuk! Waar is Sophie? Ik wil Sophie terug. Mijn mooie zus Sophie, die altijd zo trots op haar vacht was. Kan iemand me vertellen hoe ik het ding dat bij mij inwoont, opnieuw in mijn zusje Sophie kan transformeren? Alsjeblieft?

>ˆ..ˆ<

English · Sophie · Stories

The alien inside

Nederlands

Remember Sophie being abducted by aliens? I never noticed they came to get her, but I did notice she was acting kinda strange after she returned. You might be thinking “If you didn’t notice she left how did you notice she returned?” Good point! At a certain moment she was acting strange, I mean more strange than usual. I asked her if she was feeling well. At first she made some meowing sounds like she was testing her voice. Then she started telling me about her “abduction”. Of course I didn’t believe it but didn’t say.

It has been more than two years ago since this abduction happened and Sophie has been struggling a lot with her allergies. She also lost weight. I started worrying about her and sent her to the vet. The vet wasn’t able to cure Sophie and sent her to the dermatologist. After six weeks it looks like she’s feeling better although her fur hasn’t grown back yet.

Last week I found a picture on Facebook which explains Sophie’s behaviour and the fact that she’s still skinny:

THEY REPLACED THE INSIDE OF MY SISTER WITH AN ALIEN!

I’m living with an alien wearing a fur coat! The coat of Sophie! I don’t like this … I don’t like this at all! Where is Sophie? I want Sophie back. My beautiful sister Sophie who was always so proud of her fur. Can anybody tell me how to convert the thing living with me back into my sister Sophie? Please?

>ˆ..ˆ<

Nederlands · Verhalen · Reizen

Zuster Donna, ziet gij al iets komen?

English

Onze mensen houden van reizen. Tijdens hun reizen maken ze foto’s. We kijken graag naar de foto’s omdat er vaak katten en vogels op staan. Eén foto deed mij aan iets denken: toen we kittens waren, vertelde onze mama ons altijd verhalen. Soms waren ze best eng. Als we stout waren geweest vertelde ze ons het verhaal van Blauwbaard. We hebben altijd gedacht dat het om een blauwstaart ging omdat één van de vrouwen zei: “Zuster Anna, ziet gij al iets komen?” Ik speelde deze scène met Donna en zei: “Zuster Donna, ziet gij al iets komen?” Donna antwoordde dan: “Ik zie een blauwstaart in een boom en een merel die bijna door een vrachtwagen wordt geraakt.”

 • Een vrachtwagen?
 • Ja, een vrachtwagen
 • Hoezo dat?
 • Hij stak de straat over
 • Vloog hij niet?
 • Nee, waarom?
 • Omdat het een vogel is!
 • Nee, het was een vrachtwagen, sufferd en die vliegen niet!

Daarna begonnen we te vechten. Onze mamma raakte overstuur en vertelde ons dat ze ons naar Blauwbaard zou sturen als we niet ophielden. En kijk eens wat ik vond in de fotocollectie van onze mensen:

Blauwbaard

Ja, het is een afbeelding van Blauwbaard. Het was ergens ver hier vandaan op een muur geschilderd. Er waren ook schilderijen van menselijke gezichten, we nemen aan van zuster Anna en haar zus.

Nadat we dit hadden ontdekt, is Donna bang om te gaan slapen en ik slaap ook niet goed. Wij zijn goede poesjes die soms slechte dingen doen. Ik denk niet dat onze mensen ons naar Blauwbaard zullen sturen, maar wat als Blauwbaard naar ons komt?

Zuster Donna, ziet gij al iets komen?

English · Stories · Travels

Sister Donna, do you see anybody coming?

Nederlands

Our humans like to travel. During their travels they take photos. We like to watch the photos because there are often cats and birds in them. One photo reminded me at something: when we were kittens our mommy used to tell us tales. Sometimes they were pretty scary. When we did bad things she used to tell us the story of Bluebeard. We’ve always thought it was about a blue bird because one of the women said: “Sister Anna, O, sister Anna, do you see anybody coming?” I played this scene with Donna and I used to say: “Sister Donna, O, sister Donna, do you see anybody coming?” Then Donna answered: “I see a Blue Bird up in a tree and a Black Bird almost hit by a truck.”

 • A truck?
 • Yes, a truck
 • How that?
 • It was crossing the street
 • Didn’t it fly?
 • No, why?
 • Because it’s a bird!
 • No, it was a truck and a truck can’t fly, stupid!

Then we started fighting and our mommy got upset, telling us she’ll send us to Bluebeard if we didn’t stop. Now, look what I found in our humans photo collection: 

Bluebeard

Yes, it’s a picture of Bluebeard. It was painted on a wall somewhere far away from here. There were also paintings of human faces, we assume of sister Anna and her sister.

After discovering this, Donna is afraid to sleep and I haven’t slept well either. We are good girls who do bad things sometimes. I don’t think our humans will send us to Bluebeard but what if Bluebird comes to meet us?

Sister Donna, O, sister Donna, do you see anybody coming?

English · Geen categorie · Sophie · Stories

Donna’s creative diet

Nederlands

Some kitties get away with everything! Now take the story of my sister Donna … What do you think happened after madam also decided to refuse the new food? Right, Missy had kept some other food just in case … Not so strange when you consider that Donna has sabotaged every diet so far. Missy says that she always has to be creative with Donna’s diet to let her eat and take her medication. The worst was yet to come: there were a few cans with that tasty soft diet food left. Because Missy wanted Donna to take her medicine again, she had hidden the pill in that food. And what do you think? Right, madam is eating it well with pill and all! If she doesn’t like the dry food I get, well then that sweet kitty will get other kibbles … It’s not fair. I strictly adhere to my diet and take my pill with malt paste well and she does what she wants. How can she ever get rid of her allergies in this way? Ah, maybe she does not want that at all.

After she almost drove Missy to despair by refusing her pill and the kibbles, Missy gave her other chunksthat she devoured with taste. I heard her say after dinner: “So, I did that well!” When I asked her what she had arranged well, she said:

– What do you mean? I don’t know what you’re talking about.
– Well, what you just said.
– Did I say something? Oh, I get it. I was sleeping. Sometimes I talk in my sleep.
– You were eating, Don.
– Can’t be, I never speak with my mouth full. I think you’re mistaken.
– Did you mean that you had arranged the food properly?
– How so? Missy gave it to me so it doesn’t seem to me that I arranged it myself.
– Missy gave it to you because you didn’t eat that other food.
– Yes, kind of Missy, isn’t it? She always takes account of my wishes so well.

Fortunately, Missy just arrived with some extra bits for me because I didn’t want to continue this conversation. It made me hiss.

Nederlands · Sophie · Stories

Donna’s sjoemeldieet

English

Sommige poezen komen met alles weg! Neem nu het verhaal van mijn zusje Donna … Wat denkt u dat er gebeurd is nadat mevrouw ook had besloten om het nieuwe voer te weigeren? Juist, vrouwtje had nog wat ander voer bewaard voor het geval dat … Niet zo vreemd als u zich bedenkt dat Donna tot nu toe ieder dieet heeft gesaboteerd. Vrouwtje zegt dat ze altijd met Donna’s dieet moet sjoemelen om haar te laten eten en haar medicijnen in te laten nemen. Het ergste moest nog komen: er waren een paar kuipjes met dat lekkere zachte dieetvoer over. Omdat vrouwtje wilde dat Donna haar medicijn weer ging innemen heeft ze het pilletje in dat voer verstopt. En wat denkt u? Juist, mevrouw eet het braaf met pilletje en al op! Lust ze de brokjes niet die ik krijg, nou dan krijgt dat lieve poesje toch andere brokjes … Het is niet eerlijk. Ik hou mij strikt aan mijn dieet en neem braaf mijn pilletje met malt pasta in en zij doet maar waar ze zin in heeft. Hoe kan ze ooit van haar allergie afkomen op deze manier? Ach, misschien wil ze dat ook helemaal niet.

Nadat ze vrouwtje bijna tot wanhoop had gedreven door haar pilletje en de brokjes te weigeren heeft vrouwtje haar zoals gezegd andere brokjes gegeven die ze met smaak verorberde. Hoor ik haar na het eten zeggen: “Zo, dat heb ik goed geregeld!” Toen ik haar vroeg wat ze goed geregeld had zei ze:

– Wat bedoel je? Ik weet niet waar je het over hebt.
– Nou, wat je net zei.
– Zei ik iets? Oh, ik snap het al. Ik lag te slapen. Soms praat ik in mijn slaap.
– Je was aan het eten, Don.
– Kan niet, ik praat nooit met volle mond. Volgens mij vergis je jezelf.
– Bedoelde je soms dat je het eten goed geregeld had?
– Hoezo? Vrouwtje gaf het mij dus het lijkt mij niet dat ik het zelf geregeld had.
– Vrouwtje gaf het jouw omdat je dat andere voer niet op at.
– Ja, aardig van vrouwtje hè? Ze houdt altijd zo goed rekening met mijn wensen.

Gelukkig kwam vrouwtje net aan met wat extra brokjes voor mij want ik had geen zin om dit gesprek voort te zetten. Ik werd er helemaal blazerig van.

Donna · English

It’s my way or …

People who know me a little bit know that they can’t force me to anything. It’s my way or the high way … The following happened: I had some medication against the allergy-thing but it was only temporary. After that I had to take other medication that was less harmful. Now Missy had changed my food because Sophie also has an allergy and her dermatologist had advised Missy to give her that food. You already guess: I have to eat that too. I liked it at first and took my medicine with some malt paste. Some days ago I decided to stop taking my pills. Missy started to be creative, melting the pill in hot water and adding some milk to it. I took it once and now I refuse it. I’m also considering to stop eating that new food. Just curious with what Missy comes up with next …

Donna · English · Nederlands · Other animals · Stories

De uil en het uilskuiken

English

Om deze babbelkous beter te leren kennen, knoopte Sophie een praatje met haar aan.

 • Hallo, wie ben jij?
 • Ik ben Milky en jij?
 • Ik ben Sophie. Ben jij een vogel?
 • Ja, een uil en jij?
 • Ik ben een poes. Wat eet jij?
 • Muizen en andere kleine dieren. En jij?
 • Wat mijn mensen mij geven. Best lekker maar veel te weinig. Ik zou ook wel een muisje lusten. Waar haal jij ze?
 • Ik vang ze.
 • Oh, zouden we samen op muizenjacht gaan?
 • Kan jij vliegen?
 • Hoezo? Muizen kunnen toch ook niet vliegen?

Juist Sophie, muizen kunnen niet vliegen … 😉

The owl and the owlet

To get to know this chatterbox better, Sophie started to chat with her.

 • Hello, who are you?
 • I’m Milky and you?
 • I’m Sophie. Are you a bird?
 • Yes, an owl and you?
 • I’m a kitty. What do you eat?
 • Mice and other small animals. And you?
 • Whatever my humans give me. Pretty tasty but far too little. I would also like to eat a mouse. Where do you get them?
 • I catch them.
 • Oh, shall we go on a mouse hunt together?
 • Can you fly?
 • Why? Mice can’t fly either!

Right Sophie, mice can’t fly … 😉