Nederlands · Verhalen · Reizen

Zuster Donna, ziet gij al iets komen?

English

Onze mensen houden van reizen. Tijdens hun reizen maken ze foto’s. We kijken graag naar de foto’s omdat er vaak katten en vogels op staan. Eén foto deed mij aan iets denken: toen we kittens waren, vertelde onze mama ons altijd verhalen. Soms waren ze best eng. Als we stout waren geweest vertelde ze ons het verhaal van Blauwbaard. We hebben altijd gedacht dat het om een blauwstaart ging omdat één van de vrouwen zei: “Zuster Anna, ziet gij al iets komen?” Ik speelde deze scène met Donna en zei: “Zuster Donna, ziet gij al iets komen?” Donna antwoordde dan: “Ik zie een blauwstaart in een boom en een merel die bijna door een vrachtwagen wordt geraakt.”

 • Een vrachtwagen?
 • Ja, een vrachtwagen
 • Hoezo dat?
 • Hij stak de straat over
 • Vloog hij niet?
 • Nee, waarom?
 • Omdat het een vogel is!
 • Nee, het was een vrachtwagen, sufferd en die vliegen niet!

Daarna begonnen we te vechten. Onze mamma raakte overstuur en vertelde ons dat ze ons naar Blauwbaard zal sturen als we niet ophielden. En kijk eens wat ik vond in de fotocollectie van onze mensen:

Blauwbaard

Ja, het is een afbeelding van Blauwbaard. Het was ergens ver hier vandaan op een muur geschilderd. Er waren ook schilderijen van menselijke gezichten, we nemen aan van zuster Anna en haar zus.

Nadat we dit hadden ontdenkt, is Donna bang om te gaan slapen en ik slaap ook niet goed. Wij zijn goede poesjes die soms slechte dingen doen. Ik denk niet dat onze mensen ons naar Blauwbaard zullen sturen, maar wat als Blauwbaard naar ons komt?

Zuster Donna, ziet gij al iets komen?

English · Stories · Travels

Sister Donna, do you see anybody coming?

Nederlands

Our humans like to travel. During their travels they take photos. We like to watch the photos because there are often cats and birds in them. One photo reminded me at something: when we were kittens our mommy used to tell us tales. Sometimes they were pretty scary. When we did bad things she used to tell us the story of Bluebeard. We’ve always thought it was about a blue bird because one of the women said: “Sister Anna, O, sister Anna, do you see anybody coming?” I played this scene with Donna and I used to say: “Sister Donna, O, sister Donna, do you see anybody coming?” Then Donna answered: “I see a Blue Bird up in a tree and a Black Bird almost hit by a truck.”

 • A truck?
 • Yes, a truck
 • How that?
 • It was crossing the street
 • Didn’t it fly?
 • No, why?
 • Because it’s a bird!
 • No, it was a truck and a truck can’t fly, stupid!

Then we started fighting and our mommy got upset, telling us she’ll send us to Bluebeard if we didn’t stop. Now, look what I found in our humans photo collection: 

Bluebeard

Yes, it’s a picture of Bluebeard. It was painted on a wall somewhere far away from here. There were also paintings of human faces, we assume of sister Anna and her sister.

After discovering this, Donna is afraid to sleep and I haven’t slept well either. We are good girls who do bad things sometimes. I don’t think our humans will send us to Bluebeard but what if Bluebird comes to meet us?

Sister Donna, O, sister Donna, do you see anybody coming?

English · Geen categorie · Sophie · Stories

Donna’s creative diet

Nederlands

Some kitties get away with everything! Now take the story of my sister Donna … What do you think happened after madam also decided to refuse the new food? Right, Missy had kept some other food just in case … Not so strange when you consider that Donna has sabotaged every diet so far. Missy says that she always has to be creative with Donna’s diet to let her eat and take her medication. The worst was yet to come: there were a few cans with that tasty soft diet food left. Because Missy wanted Donna to take her medicine again, she had hidden the pill in that food. And what do you think? Right, madam is eating it well with pill and all! If she doesn’t like the dry food I get, well then that sweet kitty will get other kibbles … It’s not fair. I strictly adhere to my diet and take my pill with malt paste well and she does what she wants. How can she ever get rid of her allergies in this way? Ah, maybe she does not want that at all.

After she almost drove Missy to despair by refusing her pill and the kibbles, Missy gave her other chunksthat she devoured with taste. I heard her say after dinner: “So, I did that well!” When I asked her what she had arranged well, she said:

– What do you mean? I don’t know what you’re talking about.
– Well, what you just said.
– Did I say something? Oh, I get it. I was sleeping. Sometimes I talk in my sleep.
– You were eating, Don.
– Can’t be, I never speak with my mouth full. I think you’re mistaken.
– Did you mean that you had arranged the food properly?
– How so? Missy gave it to me so it doesn’t seem to me that I arranged it myself.
– Missy gave it to you because you didn’t eat that other food.
– Yes, kind of Missy, isn’t it? She always takes account of my wishes so well.

Fortunately, Missy just arrived with some extra bits for me because I didn’t want to continue this conversation. It made me hiss.

Nederlands · Sophie · Stories

Donna’s sjoemeldieet

English

Sommige poezen komen met alles weg! Neem nu het verhaal van mijn zusje Donna … Wat denkt u dat er gebeurd is nadat mevrouw ook had besloten om het nieuwe voer te weigeren? Juist, vrouwtje had nog wat ander voer bewaard voor het geval dat … Niet zo vreemd als u zich bedenkt dat Donna tot nu toe ieder dieet heeft gesaboteerd. Vrouwtje zegt dat ze altijd met Donna’s dieet moet sjoemelen om haar te laten eten en haar medicijnen in te laten nemen. Het ergste moest nog komen: er waren een paar kuipjes met dat lekkere zachte dieetvoer over. Omdat vrouwtje wilde dat Donna haar medicijn weer ging innemen heeft ze het pilletje in dat voer verstopt. En wat denkt u? Juist, mevrouw eet het braaf met pilletje en al op! Lust ze de brokjes niet die ik krijg, nou dan krijgt dat lieve poesje toch andere brokjes … Het is niet eerlijk. Ik hou mij strikt aan mijn dieet en neem braaf mijn pilletje met malt pasta in en zij doet maar waar ze zin in heeft. Hoe kan ze ooit van haar allergie afkomen op deze manier? Ach, misschien wil ze dat ook helemaal niet.

Nadat ze vrouwtje bijna tot wanhoop had gedreven door haar pilletje en de brokjes te weigeren heeft vrouwtje haar zoals gezegd andere brokjes gegeven die ze met smaak verorberde. Hoor ik haar na het eten zeggen: “Zo, dat heb ik goed geregeld!” Toen ik haar vroeg wat ze goed geregeld had zei ze:

– Wat bedoel je? Ik weet niet waar je het over hebt.
– Nou, wat je net zei.
– Zei ik iets? Oh, ik snap het al. Ik lag te slapen. Soms praat ik in mijn slaap.
– Je was aan het eten, Don.
– Kan niet, ik praat nooit met volle mond. Volgens mij vergis je jezelf.
– Bedoelde je soms dat je het eten goed geregeld had?
– Hoezo? Vrouwtje gaf het mij dus het lijkt mij niet dat ik het zelf geregeld had.
– Vrouwtje gaf het jouw omdat je dat andere voer niet op at.
– Ja, aardig van vrouwtje hè? Ze houdt altijd zo goed rekening met mijn wensen.

Gelukkig kwam vrouwtje net aan met wat extra brokjes voor mij want ik had geen zin om dit gesprek voort te zetten. Ik werd er helemaal blazerig van.

Donna · English

It’s my way or …

People who know me a little bit know that they can’t force me to anything. It’s my way or the high way … The following happened: I had some medication against the allergy-thing but it was only temporary. After that I had to take other medication that was less harmful. Now Missy had changed my food because Sophie also has an allergy and her dermatologist had advised Missy to give her that food. You already guess: I have to eat that too. I liked it at first and took my medicine with some malt paste. Some days ago I decided to stop taking my pills. Missy started to be creative, melting the pill in hot water and adding some milk to it. I took it once and now I refuse it. I’m also considering to stop eating that new food. Just curious with what Missy comes up with next …

Donna · English · Nederlands · Other animals · Stories

De uil en het uilskuiken

English

Om deze babbelkous beter te leren kennen, knoopte Sophie een praatje met haar aan.

 • Hallo, wie ben jij?
 • Ik ben Milky en jij?
 • Ik ben Sophie. Ben jij een vogel?
 • Ja, een uil en jij?
 • Ik ben een poes. Wat eet jij?
 • Muizen en andere kleine dieren. En jij?
 • Wat mijn mensen mij geven. Best lekker maar veel te weinig. Ik zou ook wel een muisje lusten. Waar haal jij ze?
 • Ik vang ze.
 • Oh, zouden we samen op muizenjacht gaan?
 • Kan jij vliegen?
 • Hoezo? Muizen kunnen toch ook niet vliegen?

Juist Sophie, muizen kunnen niet vliegen … 😉

The owl and the owlet

To get to know this chatterbox better, Sophie started to chat with her.

 • Hello, who are you?
 • I’m Milky and you?
 • I’m Sophie. Are you a bird?
 • Yes, an owl and you?
 • I’m a kitty. What do you eat?
 • Mice and other small animals. And you?
 • Whatever my humans give me. Pretty tasty but far too little. I would also like to eat a mouse. Where do you get them?
 • I catch them.
 • Oh, shall we go on a mouse hunt together?
 • Can you fly?
 • Why? Mice can’t fly either!

Right Sophie, mice can’t fly … 😉

Articles · Nederlands · Sophie

Allergische Dames

Vrouwtje is trots op ons. Heel erg trots. “Waarom?” vraagt u zich misschien af. Wij zijn naar de dierenarts geweest. Vrouwtje en baasje hebben ons uitgelegd waarom dat nodig was. Natuurlijk vonden we het niet leuk, maar begrepen dat het in dit geval de beste oplossing was en hebben vrouwtje het niet moeilijk gemaakt om ons in de poezenmand te krijgen.

We hebben al jaren last van allergie. Ik, Sophie, heb last van jeukende ogen en moet veel niezen. Het lijkt op hooikoorts. Donna heeft een aandoening met een moeilijke naam: eosinofiel granuloom complex. Op deze website wordt uitgelegd wat het is. Een aantal jaar geleden had ze hier ook last van. Ik heb daar een aantal artikelen aan gewijd (Donna’s Allergy en Donna’s eosinophil). Destijds was er sprake van eosinofiele zweren in haar bekje en nu manifesteert het zich als eosinofiele plaque. Vrouwtje heeft het een tijdje aangekeken en Donna kruiden gegeven maar dat hielp niet.

Donna

Vrouwtje wil liever niet dat wij medicijnen innemen omdat dit slecht voor ons is. Daarom hebben wij het afgelopen jaar een alternatieve therapie gevolgd. Omdat de resultaten wisselend waren en Donna vaak stopte met eten heeft vrouwtje besloten om ermee te stoppen. We zijn op advies van de dieranarts overgestapt op een zogenaamd eliminatie dieet. Dit was ook lastig omdat wij vaak misselijk van het eten werden (ja, zelfs ik).

Na uitvoerig experimenteren met verschillende soorten voer moesten we er toch aan geloven … niet dat ik dat experimenteren erg vond … ik heb al veel soorten voer getest en denk dat ik mezelf voor een testpanel bij de consumentenbond ga aanmelden.

Donna werd als eerste naar de dierenarts gebracht. Haar reactie na het bezoek verbaasde mij.

 • Don, hoe is het gegaan?
 • Oh, goed hoor … ik heb de onderzoekruimte uitgetest. Ze hebben daar een aanrecht zonder afwas …
 • Bedoel je dat je van de behandeltafel bent gesprongen?
 • Ja, het duurde mij een beetje te lang dus ben ik rond gaan neuzen … beetje jammer dat baasje me van het aanrecht tilde en op de behandeltafel terugzette. De dierenarts heeft mij onderzocht en stelde wat vragen aan vrouwtje. Toen ze aangaf dat ik ruim een jaar geleden dieetvoer en het vloeibare medicijn weigerde vroeg hij wie er bepaalde of ik dat medicijn kreeg. Ik dus! Gelukkig luistert vrouwtje goed naar mij. Na overleg is er (met mijn instemming) besloten om mij een injectie te geven en een kuurtje. Oh, en ik heb gelijk voor jou een afspraak gemaakt. Morgen ben jij aan de beurt, zelfde tijd, zelfde plaats …
 • Je hebt wat? Dat meen je niet! Waarom dan?
 • Weet je dat niet? Je krabt je ogen er bijna uit! Ik word doodnerveus van je. Je voorpoten zijn ook kaal en je wordt steeds dunner. Echt Sophie, ik ben erg bezorgd ga alsjeblieft naar de dierenarts.

Dit ontroerde mij, moet ik bekennen. Donna die bezorgd is om mij, hoe lang is dat geleden? Komt zeker omdat we ouder worden … Enfin, ik moest er dus ook aan geloven. Baasje en vrouwtje hebben mij er nog eens extra van overtuigd en beloofde mij extra voer. Dat laatste gaf de doorslag.

Sophie

Bij de dierenarts moest ik ook wachten. De behandeltafel ben ik echter niet afgesprongen. Omdat ik een makkelijke eter ben en van het innemen van medicijnen geen probleem maak waren de dierenarts en baasje en vrouwtje het snel over de behandeling eens. Ook ik krijg een kuurtje maar met andere medicijnen dan Donna. Als het goed gaat dan mag ik de medicijnen in een lage dosering voor langere tijd innemen omdat deze medicijnen weinig bijwerkingen hebben. We moeten eigenlijk ook dieetvoer maar hebben nog een voorraadje voer liggen dat van zeer goede kwaliteit (en smaak) is en waar we niet misselijk van worden. We hopen allemaal dat het deze keer goedkomt. Soms moet je accepteren dat een medicijntje nodig hebt dat niet alternatief is …

>ˆ..ˆ<

Donna · Nederlands

Juffrouw Klappertand

Donna houdt ervan naar vliegende objecten te loeren, met name vogels. Als ze vogels langs ons raam ziet vliegen dan “vliegt” ze op het kozijn en als er geen hor of glas voor zat zou ze het raam uitvliegen om ze te vangen. Alles wat ze kan doen is loeren en een soort geluid maken met haar tanden dat klinkt alsof ze het koud heeft. Daarom heb ik haar gevraagd of ze zich goed voelde.

 • Don, hoe gaat het met je?
 • Goed, waarom vraag je dat?
 • Nou, je maakt geluid met je tanden alsof je het koud hebt …
 • Ik weet echt niet wat je bedoelt …

Even later vloog er een vogel voorbij en het klappertanden begon opnieuw.

 • Dat bedoelde ik, Don
 • Oh, dat … het is iets met mijn kaken waar ik geen controle over heb … als ik een smakelijk vogeltje zie dan begint het … heb jij daar geen last van?
 • Nee, ik heb iets dergelijks met mijn staart als ik vrouwtje zie … het is een katten-ding denk ik
 • Met je staart? Oh, ik herinner mij dat hij overal tegenaan slaat … heeft iets te maken met het afbakenen van je territorium wat toevallig ook MIJN territorium is …
 • Weet je wat een ander woord is voor wat jij met je tanden doet? Mekkeren … hahaha … geiten doen dat ook …
 • Ben je nu klaar? Als ik Juffrouw Klappertand ben dan ben jij zeker Juffrouw Babbelkous!

>ˆ..ˆ<

English

 

Donna · English

Lady Chatter Teeth

Donna loves gazing at flying objects, especially birds. When she hears birds flying by our window she almost flies on the window-sill and if there wasn’t an insect screen or glass in front she would fly out of the window to catch them. The only thing she can do is gazing and making sounds with her teeth. It sounds like she’s feeling cold so I asked her if she was feeling okay.

 • Don, how are you?
 • I’m fine, why do you ask?
 • Well, you make sounds with your teeth, like you’re feeling cold …
 • Don’t know what you mean …

A moment later a bird flew by and the chattering started again.

 • That’s what I meant, Don
 • Oh, that … it’s a thing with my jaws can’t control it … when I see a tasty bird it starts … doesn’t that happen to you?
 • No, I have such thing with my tail when I see Missy … it’s a cat-thing, I think
 • With your tail? Oh, I remember it starts hitting things … has something to do with marking your territory which happens to be my territory too by the way …
 • You know what the Dutch word is they use for the thing you do with your teeth? It’s “mekkeren” … that word is also used for the sound a goat makes … hahaha … in English however, these are different words; bleating is used for the sound a goat makes and moaning for the sound you make …
 • Are you finished? I may be Lady Chatter Teeth but you are Lady Chatter Box for sure!

>ˆ..ˆ<

Nederlands